PERPA Kapalı Otoparkına Vale Hizmeti Alımı

VALE HİZMET SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

 1. Sözleşmede “hizmet alan” sıfatına haiz ve kısaca “PERPA ÜST KURUL” olarak anılacak olan, PERPA Ticaret Merkezi Üst Kurul Genel Müdürlüğü K.2 No: 95/A Okmeydanı/Şişli İstanbul adresinde mukim PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yöneticiliği Temsilciler Üst Kurulu.

   

 2. Sözleşmede “HİZMET VEREN” olarak anılacak İSTANBUL” adresinde mukim …………………………..arasında aşağıdaki koşullarda akdedilmiştir.

 

PERPA ÜST KURUL ve HİZMET VEREN bundan sonra ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; HİZMET VEREN’in 6+1 kalifiye personelinin PERPA ÜST KURUL’un göstereceği otoparkta PERPA ÜST KURUL’un belirlediği standartlara ve kurallara uygun olacak şekilde PERPA’ya gelen müşterilere ve abonelere vale hizmeti verilmesi ile ilgili esasların belirlenmesidir.

 

3. HİZMET VERENİN SORUMLULUKLARI

3.1. HİZMET VEREN, otopark konusunda tecrübeli kalifiye eleman istihdam etmekle yükümlüdür.

3.2. HİZMET VEREN’ in işyerinde görevlendireceği personelin tüm ücret, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ve İş kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Vergi Usul Kanunu vs. açısından tüm diğer yasal yükümlülükleri HİZMET VEREN’in sorumluluğundadır.

3.3. HİZMET VEREN, görevlendireceği personelin işçi sağlığı ve güvenliği açısından gerekli her türlü eğitimi vermekle yükümlüdür.

3.4. HİZMET VEREN, görevlendireceği sabit personeline ilişkin işçi özlük dosyalarını eksiksiz olarak tutmak ve PERPA ÜST KURUL’un talep etmesi halinde bu belgeleri sunmakla yükümlüdür.

3.5. HİZMET VEREN referans kontrolü yapmadan ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hükümlü olmadığına dair adli sicil belgesini getirmemiş hiçbir personeli kesinlikle görevlendirmeyecektir.

3.6. HİZMET VEREN, görevlendireceği personeli ile ücret ve sosyal sigorta bildirimleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini, ilgili personelin imzalı maaş bordro fotokopilerini ve aylık SGK bildirgelerinin bir kopyasını iletmek suretiyle ispat etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, HİZMET VEREN, PERPA ÜST KURUL’un ödeme ile ilgili yükümlülüklerini gereken belgeler temin edilene kadar yerine getirmeyeceğini ve bu sebepten dolayı PERPA ÜST KURUL’dan hiçbir şekilde vade farkı talep edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan etmiştir.

3.7. HİZMET VEREN, görevlendireceği personelin kişisel bakım ve hijyenine, el, yüz, tırnak, sakal bakımına azami özen göstermesini sağlamakla yükümlüdür. HİZMET VEREN, aynı zamanda görevlendireceği personelin PERPA ÜST KURUL hizmet standartlarına, dahili yönetmeliklerine ve Personel El Kitabında yazılı kurallara uyması için azami özen gösterecektir.

3.8. HİZMET VEREN, görevlendireceği personelin PERPA ÜST KURUL’ un çalışanları ve yöneticileri ile düzeyli ve olumlu bir iş ilişkisi içerisinde çalışmasını temin edecektir. HİZMET VEREN, personeli görevlendirildikleri süre içinde PERPA ÜST KURUL müdürü ve diğer amirleri tarafından verilecek olan talimatları eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü olacaktır. HİZMET VEREN, bunu temin etmekle yükümlüdür.

3.9. HİZMET VEREN, PERPA ÜST KURUL’un onaylamadığı hiçbir personeli görevlendirmeyecektir. Ayrıca PERPA ÜST KURUL’un memnun olmadığı personeli bildirecek ve değiştirilmesini talep edecektir.

HİZMET VEREN, PERPA ÜST KURUL tarafından değişimi talep edilen personeli bir daha görevlendirmeyecek ve en geç 2 gün içinde bu personelin yerine kalifiye başka bir eleman tahsis edecektir.

3.10. HİZMET VEREN, PERPA ÜST KURUL tarafından yazılı olarak iletilen talepler, yazılı olarak onaylayacak, onaylamış olduğu hizmetin aksamaması için de azami özen gösterecektir.

3.11. HİZMET VEREN PERPA ÜST KURUL’un ofis çalışma saatleri haricinde ortaya çıkan son dakika ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlayabilmek maksadıyla, görevlendirebilecek nitelikte birkaç personelin iletişim bilgilerini PERPA ÜST KURUL’a iletecektir.

3.12. HİZMET VEREN, görevlendireceği personelin, disiplin suçları hükümlerine ve sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve bununla ilgili gereken her türlü denetimi düzenli olarak yapmakla ve personeline periyodik eğitim vermekle yükümlüdür.

3.13. HİZMET VEREN, işbu sözleşme kapsamında PERPA ÜST KURUL’a vereceği hizmetler için aylık fatura düzenleyecektir.

3.14. HİZMET VEREN’ce PERPA ÜST KURUL’un işyerinde görevlendirilecek otopark personeli dini bayram, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde kurum yetkililerinin belirlediği izin planına uyarak çalışacaktır.

3.15. HİZMET VEREN elemanları tarafından işyeri girişinde teslim alınan müşteri otomobili, uygun bir alana park edildikten sonra, müşterinin talebi üzerine işyeri çıkışında kendisine teslim edilir. Teslim alma ve teslim etme aşamalarında bu iş için özel olarak düzenlenmiş olan fiş ve belgeler karşılıklı imza ile tanzim edilir. HİZMET VEREN, sözleşme konusu işi, azami müşteri memnuniyetini sağlayarak, en az riskle yerine getirmeyi taahhüt eder.

3.16. HİZMET VEREN tarafından her gün düzenli olarak verilecek vale hizmeti sonrasında günlük rapor düzenlenecek ay sonunda o aya ait günlük raporların icmali PERPA ÜST KURUL’a verilecektir.

3.17. HİZMET VEREN iş bu sözleşme kapsamında görevlendireceği personelin işi ifası sırasında, kendisine park etmek ve sair amaçlarla teslim edilen araçların ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, kasıt vb. sair sebeplerle zarara uğraması halinde (aracın çalınması, aracın kazaya uğraması, kaportasında çiziklerin, eziklerin oluşması, lastik ve camlarının zarar görmesi, içinde bulunan eşyaların çalınması, anahtarının kaybolması vb. her türlü zarar ve ziyandan doğabilecek hukuki ve cezai müeyyidelerden (maddi ve manevi tazminat davaları, ceza davaları vs) doğrudan doğruya HİZMET VEREN sorumludur. Bu konularda PERPA ÜST KURUL’ a atfedilebilecek hiçbir cezai ve hukuki mesuliyet yoktur.

 

Ayrıca HİZMET VEREN hiçbir ihbar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini alma ve kazadan korunma usul ve çarelerini işçilerine öğretmekle mükelleftir. Bu itibarla taahhüdün ifasında, tedbirsizlik, ihmal, dikkatsizlikten, ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulacak iş kazalarından ve her türlü zarar ve ziyandan doğabilecek hukuki ve cezai müeyyidelerden (maddi ve manevi tazminat davaları, ceza davaları vs) doğrudan doğruya HİZMET VEREN sorumludur. Bu konularda PERPA ÜST KURUL’a atfedilebilecek hiçbir cezai ve hukuki mesuliyet yoktur.  

 

HİZMET VEREN elemanlarının PERPA ÜST KURUL’ a, müşterilere, abonelere veya sair 3 kişilere ait makine, araç, malzeme vb. demirbaşlar ile 3. Şahısların can ve mal güvenliklerine karşı gerek işin görülmesi esnasında gerekse işin görüldüğü mahalde iş esnasında meydana getirdiği zarar ve hasarlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai müeyyidelerden doğrudan doğruya HİZMET VEREN sorumludur. Bu konularda PERPA ÜST KURUL’ a atfedilebilecek hiçbir cezai ve hukuki mesuliyet yoktur.

HİZMET VEREN sözleşme kapsamından doğacak ve özellikle bu maddede zikredilen, çalınma, kazaya uğrama, kaybolma, bir hasar veya zararın meydana gelmesi ve benzeri zararları karşılamak üzere sigorta yaptırmakla yükümlüdür.

   

4. PERPA ÜST KURUL’UN SORUMLULUKLARI

4.1 PERPA ÜST KURUL sözleşme süresince işyerinde bu hizmeti yerine getirmek için aynı işi yapan başka firma ile sözleşme yapmayacaktır.

4.2. PERPA ÜST KURUL, HİZMET VEREN tarafından kesilen hizmet faturalarını; HİZMET VEREN’ in işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmiş olması kaydı ile; fatura ibrazından itibaren 7 ( yedi ) iş günü içinde HİZMET VEREN’in hesabına havale edecektir.

 

5. ÖDEME

5.1. İşbu sözleşme süresince PERPA ÜST KURUL, HİZMET VERENE sözleşme konusu hizmet karşılığında; (ücret, yemek, yol, yazlık ve kışlık kıyafet bedeli de dahil olmak üzere) 1 çalışan için……………….TL+ KDV her ay fatura karşılığı ödeme yapacaktır. Sözleşme bedeli Personel sayısı üzerinden belirlenmiştir. Çalıştırılan kişi sayısı 6+1 altında ve üstünde olmayacak, izinli, raporlu vb. nedenler olsa dahi 6+1 in altına düşmeyecektir. PERPA ÜST KURUL’ un talebiyle çalışan sayısı artırılacak veya azaltılacaktır.

5.2. Aylık olarak belirlenen bu rakamda, işbu sözleşme boyunca devlet tarafından asgari ücrete yapılacak zam oranı dışında herhangi bir ad ve nam adı altında bir artış yapılmayacaktır.

 

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

6.1. İşbu sözleşmenin süresi 01 Ekim 2018 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

6.2. Sözleşme 31 Mayıs 2019 tarihinde ayrıca bir ihtar ve merasime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Sözleşme bitim tarihinden önce tarafların bildirimde bulunmamış olması sözleşmenin zımnen yenilendiği iddiasına esas teşkil etmez. Taraflar 8 ayın sonunda karşılıklı talep etmek suretiyle sözleşmeyi uzatma, yenileme hakkını haizdir. Bu durumda sözleşme süresi ve bedeli karşılıklı görüşmelerle yeniden belirlenecektir.

6.3. Taraflar sözleşme sona ermeden ve sözleşme dönemi içinde her zaman hiçbir sebep göstermeden 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı olarak sözleşmeyi sonlandırabilirler.

6.4. Sözleşmenin haklı sebeplerle feshi hükümleri dışında yukarıda maddelerde de yazıldığı şekilde feshi halinde, taraflar birbirlerine herhangi bir tazminat ödemeyecektir.

Sözleşme süresince PERPA ÜST KURUL tarafından HİZMET VEREN ’e teslim edilen demirbaşlar, sözleşmenin sonlanması durumunda PERPA ÜST KURUL’ a iade edilecektir. 

6.5. Valeler hizmet verdiği kişilerden hiçbir suretle para talep edemez. Talep edildiğinin tespiti durumunda sözleşme PERPA ÜST KURUL tarafından tek taraflı olarak fesh edilir.

 

7. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

İşbu sözleşmenin imzasından, sözleşme kapsamındaki işin ifasından doğan ve bu işe ait bilumum vergi, resim, harç ve sair giderler HİZMET VEREN’e aittir. HİZMET VEREN PERPA’ yı bilgilendirerek, bu tür gider belgelerinin birer suretlerini PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurula iletmekle yükümlüdür.

 

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. İş bu sözleşmede yapılacak eklenti ve değişiklikler yazılı yapılması halinde hüküm ifade eder.

8.2. Sözleşmenin bir ya da birden fazla maddesinin mahkeme ya da diğer bir yetkili kurumca geçersiz veya hükümsüz olduğuna karar verilmesi sözleşmenin tamamının geçerliliğini etkilemez. Böyle bir halde taraflar bir araya gelerek iradelerine en uygun olan yeni bir düzenleme ile boşluğu doldururlar.

8.3.Tarafların hükümet ve resmi makamların, harp, ayaklanma, mülki hakların kullanılmaması, grev ve lokavt halleri, doğal afet vs. mücbir sebepler sayılabilecek sebepler neden ile yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda taraflar birbirlerini sorumlu tutmayacaklardır.

8.4. HİZMET VEREN iş bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri ile hak ve alacaklarını PERPA ÜST KURUL’un yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

8.5. Tarafların işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, adreslerde olabilecek değişiklikler karşı tarafa değişiklikten itibaren en geç 3 iş günü içinde yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde bu adreslere yapılan tebligatlar muhatabına yapılmış sayılacaktır.

8.6.Taraflar, işin yerine getirilmesi dışında kalan gizli bilgileri dolaylı veya doğrudan üçüncü şahıslara açıklamayacak, vermeyecek ve kullanmayacak ve kullandırmayacaktır. Bilgileri sağlayan tarafça gizli olmadıkları bildirilmediği sürece tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Gizli bilgiler alınmalarından itibaren on yıl süre ile gizli tutulacaktır.

8.7. İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Sekiz maddeden oluşan bu sözleşme toplam 2 nüsha olarak    /    / 2018 tarihinde düzenlenerek taraflarca okunarak karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.

 

             İşveren                                                                                         Hizmet Veren

PERPA Ticaret Merkezi                                                 

Kat Malikleri Yöneticiliği                                     

Temsilciler Üst Kurulu

 

PERPA TİCARET MERKEZİ

VALE HİZMETLERİ  İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

 

1- İHALE KONUSU:

İhalenin konusunu, PERPA TİCARET MERKEZİ KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ TEMSİLCİLER ÜST KURULU otoparkında ekli sözleşmede yazılı koşullarla vale hizmeti verilmesi işidir.

2- İHALE TARİHİ:

İhaleye katılmak isteyen kişiler (YÜKLENİCİ/HİZMET VEREN) en geç 26.09.2018 günü saat 17.00’e kadar kapalı zarf tekliflerini Perpa Üst Kurul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

 1. Kanuni İkametgahı olması.

 2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

 3. Ticaret ve/veya sanayi Odası Faaliyet Belgesi vermesi.(2018 tarihli)

  1. Gerçek kişi olması durumunda, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  2. Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

 4. İmza sirküleri vermesi,

  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  3. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına, teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

 5. Referans listesi (Benzer büyüklükte ve kapasitede işler yaptıklarına dair ayrıntılı referans)

 6. Perpa Üst Kurul Müdürlüğü tarafından kaşelenmiş ve tasdiklenmiş şartname ve sözleşme örneği teklif dosyasında bulundurulacaktır.

 7. Türkiye genelinde SGK’na prim borcu bulunmadığına dair yetkili merciden alınmış belge.

  4- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

  4734 sayılı kanun, 4735 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

  5- FİYAT VE TEKLİF VERME ŞEKLİ:

 8. 3. Madde de yazılı olan belgeler Yeterlilik dosyası olarak bir dosya halinde verilecektir.

 9. Teklif kapalı ve yukarıda sayılan diğer eklerdenayrı bir zarf içinde verilecektir.

  Önce Yeterlilik dosyası incelenecek olup yeterlilikleri uygun bulunanların fiyat teklif zarfı açılacaktır. Yeterlilik dosyası uygun bulunmayanların teklif zarfları açılmayarak teklifte bulunana iade edilecektir.

   

  6-  TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

  Kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

 10. Tedavüldeki Türk parası

 11. Bankaların verecekleri süresiz ve kat’i teminat mektupları.

  7-  SÖZLEŞME SÜRESİ:

  Sözleşmenin süresi 01.10.2018 tarihinde başlamak ve 31.05.2019 tarihinde sona ermek üzere toplam 8 aylıktır. 8 ayın sonunda ayrıca bir ihtar ve merasime gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden fesih olur. Taraflar 8 ayın sonunda karşılıklı talep etmek suretiyle sözleşmeyi uzatma, yenileme hakkına haizdir. Bu durumda sözleşme süresi ve bedeli karşılıklı görüşmelerle yeniden belirlenecektir.

  8- VERGİ, RESİM VE HARÇLARLA, SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ:

      İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

  9- İŞVERENİN YETKİSİ:

   

 12. Kapalı zarfla teklif alma suretiyle yapılan ihalede, teklifleri inceleme ve değerlendirmeye yetkili organ, Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yöneticiliği Temsilciler Üst Kurulu adına hareketle Yönetim Kurulu veya bu konuda yetki verdiği kişilerdir.

 13. Yönetim, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve en uygun bedeli saptamakta serbesttir. (Yapılacak ihale, Devlet İhale Kanununa tabi değildir.)

 14. Teklifi kabul edilen, ihale üzerinde kalan şahıs veya şirket, bildirimi takiben 3 gün içinde, sözleşme imzalamaya ve işe başlamaya mecburdur. Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde, adına yapılan ihale feshedilir.

   

  10- KESİN TEMİNAT:

  İhale üzerinde kalan istekliden 25.000-TL (Yirmibeşbintürklirası) nakit veya süresiz ve kesin banka teminat mektubu kesin teminat olarak alınacaktır. Kesin teminat sözleşmenin imzalanması ile birlikte Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yöneticiliği Temsilciler Üst Kuruluna teslim edilecektir.

  11- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI:

  Sözleşme yapıldıktan sonra, yüklenicinin/hizmet verenin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, işverenin en az 3 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

  12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ:

  Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.